โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

ระกาศ

🎉 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา